Technical Information

Production
*/d_production 1001449
Production
1999, Shanghai China, Zhang Yu Zhu Hai
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1042117
Date production started
1999 - 1999
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1042118
Date production ended
1999 - 1999