• Bibliography

Bibliography

資料タイプ [本]
Book
署名/タイトル Japanese Noh Drama Volume III
Vol III
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
出版社 Nippon Gakujutsu Shinkokai
発行地 Tokyo
出版年月日 1959
注記 Tomoe; Hagoromo; Matsukaze; Miidera; Sotoba Komachi; Yoroboshi; Kinuta; Shunkan; Ataka; Ama