• Bibliography

Bibliography

資料タイプ [本]
Book
署名/タイトル The Nô Plays of Japan
作者/著者 Waley, Arthur
出版社 George Allen & Unwin
発行地 London
出版年月日 1921
翻訳者 Arthur Waley
注記 Atsumori; Ikuta; Tsunemasa; Kumasaka; Eboshi ori; Hashi Benkei; Kagekiyo; Hachinoki; Hanagatami; Sotoba Komachi; Ukai; Aya no tsuzumi; Aoi no Ue; Kantan; Hokaso; Hagoromo; Taniko; Ikeniye; Hatsuyuki; Haku Rakuten; Ominameshi