• Bibliography

Bibliography

資料タイプ [本]
Book
署名/タイトル Vierundzwanzig Nô-Spiele
作者/著者 Weber-Schäfer, Peter
出版社 Insel
発行地 Frankfurt am Main
出版年月日 1961
翻訳者 Peter Weber-Schäfer
注記 Atsumori, Futari Giô, Hagoromo, Haku Rakuten, Izutsu, Kiyotsune, Kochô, Koi no omoni, Ominameshi, Ryôko, Shichikiochi; Shiga; Shokun; Shunzei Tadanori; Sotoba Komachi; Sumidagawa; Tamakazura; Tamura