Piece

作品名 Xi Xiang Ji
作品創作日 [ ] Yuan dynasty
関連舞台芸術 Yueju
創作の言語 [中国語] Chinese

Associated Items

関連プロダクション 1999, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
1997, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
2008, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
2007, Anhui, Xi Xiang Ji
Performances of the piece 1007160, 1007163, 1007164, 1007165