• Bibliography

Bibliography

Тип издния Book
Заглавие Japanese Noh Drama Volume III
Том III
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
Издательство Nippon Gakujutsu Shinkokai
Место издания Tokyo
Дата публикации 1959
Примечания Tomoe; Hagoromo; Matsukaze; Miidera; Sotoba Komachi; Yoroboshi; Kinuta; Shunkan; Ataka; Ama