• Bibliography

Bibliography

Тип издния Book
Заглавие The Nô Plays of Japan
Автор Waley, Arthur
Издательство George Allen & Unwin
Место издания London
Дата публикации 1921
Переводчик Arthur Waley
Примечания Atsumori; Ikuta; Tsunemasa; Kumasaka; Eboshi ori; Hashi Benkei; Kagekiyo; Hachinoki; Hanagatami; Sotoba Komachi; Ukai; Aya no tsuzumi; Aoi no Ue; Kantan; Hokaso; Hagoromo; Taniko; Ikeniye; Hatsuyuki; Haku Rakuten; Ominameshi