Technical Information

Production
*/d_production 1000064
Production
1985Mar23, Kongou school (Kongou-ryuu), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Fujito
Production notes
Kanze Kaikan; onegai; Kongou-ryuu noh [variation]
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 849
Also known as
Noh Play & Kyogen March 23, 1985
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 80
Function
Kōken