Technical Information

Production
*/d_production 1000177
Production
Kongou school (Kongou-ryuu), Tsurukame