• Bibliography

Bibliography

作品分類 Book
題目 Japanese Noh Drama Volume III
III
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
出版社 Nippon Gakujutsu Shinkokai
出版處 Tokyo
出版日期/發表日期 1959
记录 Tomoe; Hagoromo; Matsukaze; Miidera; Sotoba Komachi; Yoroboshi; Kinuta; Shunkan; Ataka; Ama