• Bibliography

Bibliography

作品分類 Book
題目 The Nô Plays of Japan
作者 Waley, Arthur
出版社 George Allen & Unwin
出版處 London
出版日期/發表日期 1921
翻譯者 Arthur Waley
记录 Atsumori; Ikuta; Tsunemasa; Kumasaka; Eboshi ori; Hashi Benkei; Kagekiyo; Hachinoki; Hanagatami; Sotoba Komachi; Ukai; Aya no tsuzumi; Aoi no Ue; Kantan; Hokaso; Hagoromo; Taniko; Ikeniye; Hatsuyuki; Haku Rakuten; Ominameshi