• Bibliography

Bibliography

作品分類 Book
題目 Vierundzwanzig Nô-Spiele
作者 Weber-Schäfer, Peter
出版社 Insel
出版處 Frankfurt am Main
出版日期/發表日期 1961
翻譯者 Peter Weber-Schäfer
记录 Atsumori, Futari Giô, Hagoromo, Haku Rakuten, Izutsu, Kiyotsune, Kochô, Koi no omoni, Ominameshi, Ryôko, Shichikiochi; Shiga; Shokun; Shunzei Tadanori; Sotoba Komachi; Sumidagawa; Tamakazura; Tamura