• Bibliography

Bibliography

作品分類 Book
題目 Japanese Noh Drama Volume I
I
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
出版社 Nippon Gakujutsu Shinkokai
出版處 Tokyo
出版日期/發表日期 1959
记录 Takasago, Tamura, Sanemori, Kiyotsune, Toboku, Izutsu, Eguchi, Basho, Sumidagawa, Funa Benkei