Production

演出名称 1985Mar23, Kongou school (Kongou-ryuu), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Fujito
演出别名 Noh Play & Kyogen March 23, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kongou school (Kongou-ryuu), Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Fujito
呈现表演的艺术团体 Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
演出人物 Sugi Ichikazu (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Sowa Masahiro (Musician) Hirota Norikazu (Chorus) Satō Fudeo (Chorus) Kakegawa Shōji (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Imai Kiyotaka (Chorus) Matsuno Hiroki (Kōken) Shigeyama Shime Hirota Yukitoshi Taneda Michikazu Kongō Hisanori Matsuno Yasunori Tanida Sōjirō
附注 Kanze Kaikan; onegai; Kongou-ryuu noh [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001251, 1001252