Production

演出名称 1985Mar23, Kongou school (Kongou-ryuu), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Fujito
演出别名 Noh Play & Kyogen March 23, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kongou school (Kongou-ryuu), Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Fujito
呈现表演的艺术团体 Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
演出人物 Sugi Ichikazu (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Matsuno Hiroki (Kōken) Hirota Norikazu (Chorus) Kongō Hisanori Satō Fudeo (Chorus) Taneda Michikazu Tanida Sōjirō Kakegawa Shōji (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Imai Kiyotaka (Chorus) Shigeyama Shime Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Hirota Yukitoshi Sowa Masahiro (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Matsuno Yasunori
附注 Kanze Kaikan; onegai; Kongou-ryuu noh [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001251, 1001252