Production

演出名称 1985May11, Kasuga Shrine, Konparu school (Konparu-ryuu), Okina
演出别名 takigi noh Shishihashiri ceremony (Common variant) ,
takigi noh Shishihashiri no gi, May 11, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kasuga Shrine
演出桥段 Okina
相关演出 1985May11, Koufukuji (Nara-shi, Japan), Kongou school (Kongou-ryuu), Taisan Pukun
呈现表演的艺术团体 Konparu school of shitekata (Konparu-ryū)
演出人物 Konparu Kinzō (Actor) Yamada Ryouzou (Actor) Shigeyama Sengorō (Actor) Sakata Chikara (Actor) Morita Mitsuharu (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Ookura Genjirō (Musician) Ookura Yatarō (Actor)
附注 Kasuga taisha; onegai; takigi noh, Konparu-ryuu [variation] Ookura Yatarou performed Sambasou, Konparu Kinzou was the shite performing Okina, Shigeyama Masayoshi performed Senzai, and Sakata Chikara and Yamada Ryouzou were the two tsure.

Associated Items

Representations of the production 1000561, 1000897, 1001481, 1001482, 1001483, 1001484, 1001485, 1001486, 1001487, 1000891, 1000892, 1000893, 1000894, 1000896, 1000898, 1000908, 1000911, 1000909, 1000901, 1000913, 1001310, 1001308, 1001307, 1000903, 1000904, 1000917, 1000918, 1001309, 1000899, 1000905, 1000916, 1000900, 1001850, 1000906, 1000914