Production

演出名称 1985Jun23, Kongou nougaku-do, Kongou school (Kongou-ryuu), Yorimasa
演出别名 Kongô teiki noh dai rokkai, June 23, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kongō nōgaku-dō
演出桥段 Yorimasa
呈现表演的艺术团体 Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
演出人物 Morita Junto (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Sowa Hiroshi (Musician) Satō Fudeo (Chorus) Kakegawa Shōji (Chorus) Matsuno Yasunori (Chorus) Hirota Norikazu (Chorus) Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Hirota Taizō (Chorus) Imai Kiyotaka (Kōken) Taneda Michikazu Oka Jirōemon Kongō Hisanori Kongō Iwao II Hirota Yukitoshi Matsumoto Kaoru

Associated Items

Representations of the production 1001299, 1001300, 1001301