Production

演出名称 1985Jun23, Kongou nougaku-do, Kongou school (Kongou-ryuu), Yorimasa
演出别名 Kongô teiki noh dai rokkai, June 23, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kongō nōgaku-dō
演出桥段 Yorimasa
呈现表演的艺术团体 Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
演出人物 Hirota Taizō (Chorus) Hirota Norikazu (Chorus) Sowa Hiroshi (Musician) Kongō Hisanori Satō Fudeo (Chorus) Oka Jirōemon Taneda Michikazu Kongō Iwao II Kakegawa Shōji (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Imai Kiyotaka (Kōken) Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Hirota Yukitoshi Morita Junto (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Matsuno Yasunori (Chorus) Matsumoto Kaoru

Associated Items

Representations of the production 1001299, 1001300, 1001301