Production

演出名称 1985Jul21, Kyoto Kanze Kaikan, Funa Benkei
演出别名 dai jûikkai Ryokuôkai, July 21, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Funa Benkei
相关演出 1985Jul21, Kyoto Kanze Kaikan, Yashima
演出人物 Sugi Ichikazu (Musician) Ibayashi Seiichi (Musician) Sowa Masahiro (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Shigeyama Shime Kawarada Shinichi Hōshō Kinya Mori Tsuneyoshi Tonoda Kenkichi Taneda Michikazu

Associated Items

Representations of the production 1001253, 1001791, 1001255, 1001257, 1001259, 1001260, 1001254