Production

演出名称 1985Mar02, Osaka Furitsu Rôdô Centre, Kita school (Kita-ryuu), Hagoromo
演出别名 dai go kai kinen goryû noh, Osaka noh, March 2, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Osaka Furitsu Rôdô Centre
演出桥段 Hagoromo
呈现表演的艺术团体 Kita school of shitekata (Kita-ryū)
演出人物 Tsuji Yoshiaki (Musician) Mishima Tarō (Musician) Araki Toyoko (Musician) Akai Fujio (Musician) Awaya Yukio (Chorus) Nagashima Shigeru (Chorus) Takabayashi Shinji (Chorus) Izumo Yasumasa (Chorus) Saitō Tsunekusu (Chorus) Awaya Yoshio (Chorus) Kaneko Kyōichi (Chorus) shimogaite Akio (Chorus) Wajima Tomitarō (Kōken) Osada Takeshi (Kōken) Takabayashi Kōji Morimoto Takayoshi Hirotani Kazuo Ueda Ryūnosuke
附注 Osaka furitsu roudou center dai hall; onegai; Kita-ryuu [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001261, 1001262, 1001263