Production

演出名称 1985Aug14, Osaka Ootsuki Nohgakudô, Kiyotsune
演出别名 dai niju kkai jisjukouen noh, Aug. 14, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Osaka Ootsuki Nohgakudô
演出桥段 Kiyotsune
演出人物 Araki Teruo (Musician) Sadamitsu Yoshiaki (Musician) Tsuji Yoshiaki (Musician) Koshiji Yoshihiko (Chorus) Nanjou Hideo (Chorus) Saitou Nobutaka (Chorus) Ootake Shouichi (Chorus) Izumi Masaichirou (Chorus) Akamatsu Yoshitomo (Chorus) Ootsuki Bunzō (Chorus) Kuwano Tsuyotoshi (Chorus) Mizuta Hiroshi (Kōken) Yamanaka Yoshishige (Kōken) Ueda Takuji Umewaka Noriyoshi Yubisui Masanosuke
附注 Other piece: Kamabara (kyōgen)

Associated Items