Production

演出名称 1978Jan02, Asahi-za, Bunraku, Heike nyogo no shima
演出别名 Asahi-za bunraku kouen, January 1978
表演艺术类别 Puppetry
开始日期 [ 2, 1978] January 2, 1978
结束日期 [ 23, 1978] January 23, 1978
演出类别 Multi-performance program
演出地点 Asahi-za
演出桥段 Heike nyogo no shima, Chikagoro kawara no tatehiki
呈现表演的艺术团体 Bunraku
参考 Bunka dejitaru raiburarii, kōen kiroku
演出人物 Takemoto Koshijidayū IV (Narrator) Tsuruzawa Seiji (Shamisen player)
附注 Heike Nyogo no Shima has only one scene: "Kikaigashima" (Devil's Island).

Associated Items

Representations of the production 1003961, 1003963, 1006589