Production

演出名称 1932Jun12, Hōshō nōgakudō, Hōshō school (Hōshō-ryū), Yamanba
演出别名 Hōshōkai tsukinami nō (Common variant)
表演艺术类别 [能] Noh
开始日期 [ 12, 1932] June 12, 1932
结束日期 [ 12, 1932] June 12, 1932
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Hōshō nōgakudō
演出桥段 Yamanba
呈现表演的艺术团体 Hōshō school of shitekata (Hōshō-ryū)
演出人物 Mikawa Kiyoshi (Actor) Yasufuku Haruo (Otsuzumi player) Nakano Eizō (Kotsuzumi player) Noguchi Kanesuke (Actor) Katō Kenkichi (Nōkan player) Hōshō Shin (Actor) Yamamoto Susumu (Actor) Kakimoto Toyoji (Taiko player)
附注 Waki-tsure: Fujita Masanobu, Karasawa Tokiji, Mori Shigeyoshi; Jiutai chorus (8 persons) led by Matsumoto Nagashi.

Associated Items

Representations of the production 1003969, 1004282