Production

演出名称 1978Feb11, Kokuritsu shōgekijō, Bunraku, Sugawara denju tenarai kagami
演出别名 Bunraku February program (Common variant)
表演艺术类别 Puppetry
开始日期 [ 11, 1978] February 11, 1978
结束日期 [ 25, 1978] February 25, 1978
演出类别 Multi-performance program
演出地点 Kokuritsu shōgekijō
演出桥段 Sugawara denju tenarai kagami, Dannoura kabuto gunki, Gishi meimeiden
呈现表演的艺术团体 Bunraku
参考 Bunka dejitaru raiburarii, kōen kiroku
演出人物 Yoshida Tamao (Puppeteer) Yoshida Tamamatsu III (Puppeteer) Kiritake Kanjurō, II (Puppeteer) Kiritake Kamematsu IV (Puppeteer) Takemoto Aioidayū, IV (Chanter) Takemoto Tsudayū IV (Chanter)
附注 Other pieces in the program were Sesshuu gappou ga tsuji and Yari no gonza kasanekatabira.

Associated Items

Representations of the production 1004303, 1004306, 1004338, 1004356, 1004357, 1004358, 1004359, 1004360, 1004372, 1004378, 1004379, 1006590, 1006591, 1006592, 1006593, 1006595, 1006603, 1004361