Production

演出名称 2003Jul02, Kabuki Za, Yotsuya Kaidan Chūshingura
演出别名 Yotsuya Kaidan Chūshingura ,
Ichikawa En'nosuke Shichigatsu Ō Kabuki Yoru no bu
表演艺术类别 Kabuki, Tōshi Kyōgen
开始日期 [ 2, 2003] July 2, 2003
结束日期 [ 26, 2003] July 26, 2003
演出类别 Multi-performance program
演出地点 Kabuki-za
演出桥段 Yotsuya Kaidan Chūshingura
演出人物 Ichikawa Ennosuke III
附注 Kanadehon nimaie zōshi Ichikawa En'nosuke chūnori aitsutome mōshi sōrō three acts the beginning Tōkaidō Yotsuyashuku shukuhazure no ba Prologue, the 1st scene Ashikaga yakata Matsu no ma no ba the 2nd scene Ōgigayatsu Enya yakata no ba the 3rd scene Ōgigayatsu Enya yakata heigai no ba the 4th scene Asakusa Kanzeon gakudō no ba the 5th scene Takuetsu sumai no ba the 6th scene Uratanbo no ba the 7th scene Zōshigaya Yotsuya Iemon Rōtaku no ba   the 8th scene Ryōgokubashi no ba The 2nd act, the 1st scene Sunamura Onbōbori no ba the 2nd scene Fukagawa Sankaku yashiki no ba The final act, the 1st scene Amagawaya Gihei nai no ba the 2nd scene Kōke okuniwa sensui no ba the 3rd scene Kōke sumibeya no ba the 4th scene Tōkaidō myōjingatake sanchū no ba the 5th scene Tōkaidō myōjingatake ootaki no ba

Associated Items

Components associated with production 1004980, 1004985, 1004989