Production

演出名称 2002, Shanghai, China, Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
表演艺术类别 [越剧] Yueju
开始日期 [2002] 2002
结束日期 [2002] 2002
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Shanghai, China
演出桥段 [梁山伯与祝英台] Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai

Associated Items

Representations of the production 1007156, 1007162