Production

演出名称 2005, Zhejiang, Zhen Zhu Ta
表演艺术类别 [越剧] Yueju
开始日期 [2005] 2005
结束日期 [2005] 2005
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 [浙江] Zhejiang
演出桥段 [珍珠塔] Zhen Zhu Ta

Associated Items

Representations of the production 1007158